ASUKASYHDISTYS

Asukasyhdistys on alueen asukkaiden edustaja ja yhteistyöelin.


Postiosoite:

Kortepohjan asukkaat ry c/o Pub Kierre
Auvilankuja 2
40740 Jyväskylä

Sähköpostiosoite:
kortepohja@kortepohja.info

Y-tunnus: 1447750-4

Yhdistys ylläpitää Kortepohjan kaupunginosa -nimistä Facebook-ryhmää.

Jäsenyys

Voit liittyä jäseneksi täältä.
HUOM! Lomake on testivaiheessa. Mikäli huomaat ongelmia, ota yhteyttä.

Jäsenmaksu vuonna 2023 on 10 euroa.

Yhdistys päätti vuoden 2023 vuosikokouksessa luopua uusien ikijäsenyyksien myöntämisestä toistaiseksi. Aikaisemmat ikijäsenyydet pysyvät voimassa.

Tietosuoja

Henkilötietolain (523/99) 10§ mukainen rekisteriseloste

Rekisterin pitäjä

Kortepohjan asukkaat Ry

c/o Pub Kierre
Auvilankuja 2
40740 Jyväskylä

KORTEPOHJALAINEN

lehti@kortepohja.info

Rekisteriasiat

Rekisteriä koskeviin kysymyksiin vastaa yhdistyksen sihteeri Jenni Yigit.

kortepohja@kortepohja.info

Rekisterin nimi

Jäsenrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja rekisterin tietosisältö

Jäsenrekisteri toimii yhdistyslain tarkoittamana jäsenluettelona Kortepohjan asukkaat Ry:n jäsenistä. Yhdistys kerää nimi- ja osoitetiedot (mikäli osoite on ilmoitettu) maksetuista iki- ja vuosijäsenmaksuista. Vuosijäsenmaksun maksaneiden tiedot poistetaan listalta mikäli seuraavan vuoden maksusuoritusta ei saavu tilille. Vuosikokouksen valitseman toimikunnan jäseniltä sihteeri kerää sähköpostitiedot kokouskutsuja ja muuta yhteydenpitoa varten. Jäsenrekisteriä pitää yhdistyksen sihteeri paperiversiona.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Jäsenmaksuun merkityt nimi ja osoitetiedot.

Toimikunnan jäseniltä vuosikokouksessa kerätyt sähköpostiosoitetiedot.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja kenellekään.

Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa jäsenen vaatimuksesta.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin pohjana olevat maksutiedot ovat kirjanpitäjän palomuurilla ja asianmukaisilla teknisillä toimenpiteillä suojatussa tietokoneessa. Sen perusteella tehty jäsenrekisteri on sihteerin hallussa paperisena versiona.

Kielto-oikeus

Jäsenellä on oikeus kieltää osoite tietojensa käyttämisen tiedottamiseen.

Säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kortepohjan asukkaat ry.

Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki.

2 § Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu

Kortepohjan asukkaat ry on asukasyhdistys, jonka toimialueena on Jyväskylän 17. kaupunginosa.

Yhdistyksen tarkoituksena on järjestää toimialueensa asukkaita toimintaan hyvän, halvan, turvallisen, voitontavoittelusta ja keinottelusta vapaan, viihtyisän asumisen sekä monipuolisten palveluiden ja terveellisen ympäristön puolesta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

  1. edistää alueellista asukastoimintaa tässä pykälässä mainitulla tavalla,

  2. selvittää kaikkia asumiseen ja ympäristöön liittyviä kysymyksiä,

  3. vaikuttaa tässä pykälässä mainitulla tavalla asukkaiden etujen mukaisen asunto-, ympäristö- ja aluepolitiikan aikaansaamiseen,

  4. harjoittaa neuvontaa asumiseen liittyvissä kysymyksissä,

  5. harjoittaa tiedotus ja julkaisutoimintaa,

  6. harjoittaa muuta vastaavanlaista tarkoitusperiään palvelevaa toimintaa.

Yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja.

3 § Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toimialueen kiinteistölle asuvaksi merkitty henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen päämäärät ja toimii niiden hyväksi.

Yhdistyksen jäsenet ovat velvollisia kalenterivuosittain suorittamaan yhdistykselle jäsenmaksua, jonka suuruuden yhdistyksen vuosikokous määrää. Varattomuuden vuoksi jäsen voidaan vapauttaa jäsenmaksun suorittamisesta joko määräajaksi tai toistaiseksi.

Yhdistyksen jäsenyydestä toimikunta voi erottaa jäsenen, joka toimii vastoin yhdistyksen sääntöjä tai periaatteita tahi huomattavasti vaikeuttaa yhdistyksen toimintaa. Erotetulla on oikeus saattaa asia yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi jättämällä valituskirjelmän toimikunnalle 14 vuorokauden kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan.

4 § Kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain maaliskuun loppuun mennessä.

Vuosikokouksen tehtävänä on:

  1. käsitellä yhdistyksen toimintakertomus,

  2. käsitellä tilikertomus ja vahvistaa tilinpäätös kuluneen tilivuoden osalta ja käsitellä siihen liittyvä tilintarkastajien lausunto,

  3. päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille,

  4. arvioida asunto-, ympäristö- ja aluepoliittinen tilanne ja yhdistyksen tila sekä määrittää niistä aiheutuvat yhdistyksen tehtävät,

  5. valita yhdistyksen hallituksena toimivan toimikunnan jäsenet,

  6. päättää yhdistyksen jäsenmaksun suuruudesta,

  7. valita kaksi (2) tilintarkastajaa ja näille kaksi (2) varamiestä,

  8. käsitellä muut vuosikokoukselle esitetyt asiat.

Yhdistyksen kokouksen äänivaltaisia ovat ne jäsenet, jotka ovat kokoukseen mennessä maksaneet edellisen vuoden jäsenmaksun.

Yhdistyksen vuosikokoukset ja muut kokoukset kutsuu koolle toimikunta joko pylväsilmoituksella ja sanomalehti-ilmoituksella paikkakunnalla yleisesti leviävässä lehdessä tahi kirjallisin kutsuin. Vuosikokous kutsutaan koolle vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Muut yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta.

5 § Toimikunta

Yhdistyksen hallituksena toimivan toimikunnan valitsee yhdistyksen vuosikokous vuodeksi kerrallaan. Toimikuntaan kuuluu kahdeksasta (8) viiteentoista (15) jäsentä.

Toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin. Toimikunta valitsee taloudenhoitajan ja muut tarpeelliset toimihenkilöt sekä asettaa avukseen valiokunnat.

Toimikunta päättää jäsenten hyväksymisestä ja erottamisesta, jäsenmaksun kantotavasta ja jäsenen vapauttamisesta jäsenmaksun suorittamisesta.

Toimikunta on päätösvaltainen kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä (4) muuta toimikunnan jäsentä. Toimikunnan kokoukset on kutsuttava koolle vähintään kolmea (3) päivää ennen kokousta.

6 § Talous

Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi.

Tilinpäätös, tilit ja muut siihen liittyvät asiakirjat on esitettävä tilintarkastajille kunkin vuoden helmikuun 15. päivään mennessä ja tilintarkastajien on annettava niistä tarkastuskertomuksensa saman helmikuun loppuun mennessä.

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat toimikunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri sekä yhdistyksen taloudenhoitoa koskevissa asioissa taloudenhoitaja, aina kaksi yhdessä.

8 § Yhdistyksen purkautuminen tai lakkauttaminen

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, sen varat on luovutettava yhdistyksen viimeisen kokouksen päättämällä tavalla käytettäväksi näiden sääntöjen toisen (2) pykälän määrittelemien tarkoitusperien edistämiseen.

9 § Muut määräykset

Niiltä osin kuin näissä säännöissä ei ole määräystä, noudatetaan yhdistyslakia.