ASUKASYHDISTYS

Asukasyhdistys on alueen asukkaiden edustaja ja yhteistyöelin.

Perustiedot

Yhtyeystiedot ja vastuuhenkilöt

Kortepohjan asukkaat ry 

Sähköpostiosoite: 
kortepohja@kortepohja.info

Postiosoite: 
Kortepohjan asukkaat ry
c/o Pub Kierre
Auvilankuja 2
40740 Jyväskylä

Y-tunnus: 1447750-4

Hallitus 2024-2025:
Visa Uotila - puheenjohtaja
Päivi Kosunen - varapuheenjohtaja
Sini Narsakka - sihteeri
Jenni Yiğit - taloudenhoitaja
Telma Gaspar
Heikki Multanen
Eero Tapaninen
Anna-Maija Tuuliainen
Saku Vuori

Jäsenyys

Jäsenmaksut vuonna 2024:

Henkilöjäsen 0 euroa
Kannatusjäsen 50 euroa 

Kannatusjäsenillä on puhe- ja osallistumisoikeus yhdistyksen kokouksissa ja tapahtumissa.

Säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kortepohjan asukkaat ry.
Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki.

2 § Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on järjestää, koota yhteen, kannustaa, rohkaista, aktivoida ja tukea Kortepohjan kaupunginosan ja sen lähiympäristön asukkaita toimintaan hyvän, turvallisen, viihtyisän, yhteisöllisen, kohtuuhintaisen ja ympäristöystävällisen asumisen sekä monipuolisten palveluiden ja terveellisen sekä keinottelusta vapaan ympäristön puolesta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 

 • selvittää asumiseen ja ympäristöön liittyviä kysymyksiä
 • edistää alueellista asukastoimintaa
 • harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa 
 • tekee yhteistyötä alueen asukkaiden, muiden järjestöjen, kaupungin viranomaisten, luottamushenkilöiden sekä muiden toimintaan liittyvien yhteistyökumppaneiden kanssa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi 

 • järjestää keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia 
 • kampanjoita 
 • asukas- ja yleisötapahtumia 
 • retkiä 
 • muita tapahtumia

Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys voi 

 • myydä mainostilaa
 • harjoittaa pienimuotoista elintarvikkeiden tai tavaroiden myyntiä
 • vastaanottaa lahjoituksia, testamentteja tai avustuksia
 • omistaa toiminnan kannalta olennaista kiinteää tai irtainta omaisuutta

Yhdistys voi periä järjestämissään tapahtumissa pääsy- tai osallistumismaksun. 

Yhdistys on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

3 § Jäsenet

Yhdistyksellä on varsinaisia jäseniä, kannatusjäseniä ja ikijäseniä.

VARSINAISET JÄSENET

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä sellainen täysi-ikäinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja toimii sen hyväksi. 

KANNATUSJÄSENET

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä ilman päätös- ja äänioikeutta henkilö, yhdistys tai yritys, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa.
Kannatusjäsenellä on puhe- ja osallistumisoikeus yhdistyksen kokouksissa ja tapahtumissa.

JÄSENMAKSUT

Varsinaisten ja kannatusjäsenten jäsenmaksujen suuruudesta päättää vuosikokous. 
Jäsenmaksu maksetaan kalenterivuosittain.

IKIJÄSENET

Ikijäseniä ovat sellaiset henkilöt, jotka ovat maksaneet yhdistyksen aiemman ikijäsenyyskäytännön mukaisen ikijäsenmaksun tai joille hallitus on myöntänyt ikijäsenyyden.
Hallitus voi myöntää ikijäsenyyden sellaiselle täysi-ikäiselle henkilölle, jonka se katsoo toimineen yhdistyksen hyväksi tai yhdistyksen tarkoituksen edistämiseksi erityisen ansiokkaalla tavalla. 

EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Yhdistyksestä voi erota kirjallisella ilmoituksella hallitukselle. 

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka toimii vastoin yhdistyksen sääntöjä tai periaatteita, tai huomattavasti vaikeuttaa yhdistyksen toimintaa. Erotetulla on oikeus saattaa asia yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi jättämällä valituskirjelmä hallitukselle 14 vuorokauden kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan.

4 § Kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain maaliskuun loppuun mennessä. 

Vuosikokouksen tehtävinä ovat 

 • käsitellä yhdistyksen toimintakertomus, toimintasuunnitelma ja talousarvio
 • vahvistaa tilinpäätös, käsitellä tilinpäätökseen liittyvä toiminnantarkastajien lausunto sekä päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
 • valita yhdistyksen hallituksen jäsenet
 • päättää yhdistyksen jäsenmaksun suuruudesta
 • valita kaksi (2) toiminnantarkastajaa 
 • käsitellä muut vuosikokoukselle esitetyt asiat

Yhdistyksen kokouksessa äänivaltaisia ovat ne jäsenet, jotka ovat kokoukseen mennessä maksaneet edellisen vuoden jäsenmaksun, jos sellainen on päätetty periä, tai ovat ikijäseniä. 

Yhdistyksen vuosikokoukset ja muut kokoukset kutsuu koolle hallitus yleisellä kutsulla yhdistyksen kotisivuilla ja digitaalisissa viestintäkanavissa, sekä sähköpostilla sellaisille jäsenille, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköpostiosoitteen säilyttämiseen yhdistyksen jäsenrekisterissä.

Vuosikokous kutsutaan koolle vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. 
Muut yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta.

5 § Hallitus 

Yhdistyksen hallituksen valitsee yhdistyksen vuosikokous vuodeksi kerrallaan. Hallitukseen kuuluu viidestä (5) viiteentoista (15) jäsentä. 

Hallituksen toimikausi kestää aina seuraavaan vuosikokoukseen asti. 

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin. Hallitus valitsee taloudenhoitajan ja muut tarpeelliset toimihenkilöt ja sopii vastuunjaosta toimintasuunnitelmassa ja näiden sääntöjen toisessa (2) pykälässä mainittujen tavoitteiden edistämiseksi.

Hallitus päättää jäsenten hyväksymisestä ja erottamisesta, jäsenmaksun kantotavasta ja jäsenen vapauttamisesta jäsenmaksun suorittamisesta. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kaksi (2) muuta hallituksen jäsentä.

Hallituksen kokoukset on kutsuttava koolle vähintään kolmea (3) päivää ennen kokousta.

6 § Talous

Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi. 

Hallituksen vastuulla on, että tilinpäätös, tilit ja muut toiminnantarkastukseen liittyvät asiakirjat esitetään toiminnantarkastajille ja toiminnantarkastuksen ajankohdasta sovitaan siten, että hallitus ehtii käsitellä toiminnantarkastuskertomuksen vuosikokoukseen mennessä.

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja tai hallituksen valtuuttama muu hallituksen jäsen, kukin yksin.

8 § Yhdistyksen purkautuminen tai lakkauttaminen

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, sen varat on luovutettava yhdistyksen viimeisen kokouksen päättämällä tavalla käytettäväksi näiden sääntöjen toisen (2) pykälän määrittelemien tarkoitusperien edistämiseen.

9 § Muut määräykset

Niiltä osin kuin näissä säännöissä ei ole määräystä, noudatetaan yhdistyslakia.